top of page

Sosyoloji Mezunları Derneği

ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Yönergesi

 

Birinci Bölüm

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Durum, İçerik, Yayın Kuralları, Süreç ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:

Madde 1

 1. Bu yönergenin amacı, Sosyoloji Mezunları Derneği bünyesinde bulunan ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

 2. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, sosyoloji bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olan sosyologların mesleki, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel sorunlarıyla ilgilenmek; anayasal ve demokratik haklarını koruyup geliştirmek amacıyla 2007 yılında kurulan Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) bünyesinde yayımlanmaktadır. SOMDER, aynı zamanda sosyoloji mezunlarının uzmanı oldukları alanlarda nitelikli bilgi üretmelerinin olanaklarını yaratmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin çalışmaları arasında bülten, bildiri, gazete, broşür, dergi, kitap, web sitesi benzeri basın yayın faaliyetlerinde bulunmak yer almaktadır.

 3. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, SOMDER tarafından çıkarılan SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR dergisinin bilgi birikimi üzerinde yükselmekte ve bu birikimi ulusal hakemli yayın platformuna taşımaktadır. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında, dönüştürücü paradigma ile hareket edip akademik/bilimsel alana katkı sağlama çabasında bir dergidir. Bu bağlamda üretim yapan sosyoloji mezunlarının yanı sıra sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında faaliyet gösteren tüm yazarların üretimlerini paylaşabilecekleri bir alan sağlamaktadır. 

Dayanak: 

Madde 2:

ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, SOMDER’in tüzüğünde yer alan yayın hazırlamaya yönelik 3. maddesine dayanmaktadır.

Durum:

Madde 3: 

 1. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi Ulusal hakemli olan dergi 2021 yılı itibariyle yılda 2 sayı şeklinde yayın hayatına başlamıştır. İlk sayısı tanıtım sayısıdır. Dergi elektronik ortamda çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Dergi açık erişimli olup, arşivine SOMDER’in web sayfasından ulaşılabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslerde taranmasına yönelik çalışma süreci devam etmektedir. 

 2. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi elektronik dergidir. Bununla birlikte, derneğin Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlı olarak ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmak koşuluyla basılı yayın yapma hakkını korur. 

İçerik:

Madde 4: 

 1. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, araştırma-derleme-eleştiri makalelerini içermektedir. 

 2. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, kitap-makale-rapor analizlerine dair yazıları içermektedir.

 3. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, yeniden dolaşıma sokulmak istenen duayen yazılar, yayımlanmamış kitap tanıtımı, tam metin bildiri, deneme, biyografi, vaka sunumu ve bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere yer verir.

 4. Yazarlar, sosyal, beşeri ve idari bilimlerin çeşitli alanlarında çalışma yapan/yapmakta olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, öğretim elemanları, bağımsız araştırmacılar, saha çalışanlarından oluşur. Öğrenim derecesi ve/veya unvanına bakılmaksızın ve akademik hiyerarşi gözetilmeksizin tüm yazarlara eşit fırsat sağlanır, yazıları yayınlanmak üzere değerlendirilir.

 5. Sosyal, beşeri ve idari bilimler alanlarında çalışma yapan öğrencilerin yazılarını göndermeleri ve yazılarının değerlendirmeye alınması teşvik edilir. Bu bağlamda öğrencilerin de sosyal bilim emekçisi olarak görülmeleri ve akademi içindeki tahakküm ilişkilerinden sıyrılmaları için kendilerine fırsat sunulması söz konusudur.

 6.  ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, tematik bir dergi olarak yayın hayatına başlamamakla birlikte ilk iki sayıdan sonra üçüncü sayıdan itibaren tematik olarak yayınlanabilecektir. Dergi, çeşitli dönemlerde özel sayılar çıkarma veya tematik olmayan sayı yayınlama hakkını kendinde tutmaktadır. Tematik yayınlandığı zamanlarda dergideki makalelerin %20’si, o sayı için belirlenen tema dışında, sosyal, beşeri ve idari bilimlerin herhangi bir alanından olabilir. 

Yayın Kuralları

Madde 5: Derginin yayın kuralları;

 1. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki kere ve altı ayda bir Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanmaktadır. 

 2. ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal ve hakemli bir dergidir.

 3. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

 4. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların kaynakça dahil edilmeden beş bin ve yedi bin kelime arasında olması gerekmektedir.

 5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar editör tarafından intihal denetimi programına yüklenir. Bu işlem sonrası benzerlik raporu oranı en fazla %20 olmalıdır. Kaynakça benzerlik raporuna dahil edilmeyecektir. 

 6. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen araştırma ve/veya vaka inceleme yazılarının etik kurul onayının veya gerekli kurum izninin yayın kurulunun talep etmesi halinde ek olarak gönderilmesi gereklidir.

 7. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve anahtar kelimeler, İngilizce makalelerde Türkçe öz ve anahtar kelimeler olmalıdır. 

 8. Dergiye gönderilen yazıların bilimsel ve dil bakımından yeterli olma sorumluluğu sorumlu yazara aittir. Yazılar aynı zamanda Türkçe ve İngilizce dil editörleri tarafından da incelenecektir.

 9. Tezlerden veya bilimsel toplantı bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumlarının yazarlarca bildirilmesi ve metinde yer alması gerekmektedir.

 10. Yazarların, kurumlarını çalışma alanlarını ve iletişim bilgilerini içerdikleri bir özgeçmişlerini dergiye göndermeleri beklenmektedir.

 11. Derginin tüm giderleri SOMDER tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için herhangi bir ücret alınmaz.

Süreç

Madde 6: 

Dergiye gelen yazıların değerlendirme ve yayınlanma süreçleri;

 1. Dergiye gönderilen yazılar, editör kurulu ve yayın kurulunca değerlendirildikten sonra ve benzerlik raporu oranı uygun bulunursa çalışma konusunda uzman olan 3 hakem tarafından incelenmektedir. 

 2. Her bir makale hakemler tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. Hakem görüşünde çoğunluk sağlanması durumunda yazılar yayımlanır veya reddedilir ve durum yazarlara bildirilir. Bu aşamada yazarların yazılarını geri çekme hakkı mevcut olup, yazarın yayımlanmayı kabul etmesi halinde yazının yayın hakları dergiye aktarılır. 

 3. Yayın hakkı aktarımı ve benzerlik raporu sorumluluğu konusundaki sorumlulukların kabul edildiğine dair beyan formu yazarlarca doldurulup dergiye iletilmelidir. Form matbu olarak derneğin web sayfasında bulunmaktadır. 

 4. Yazı sisteme yüklendikten sonra 1 ay içerisinde editör kurulu ve yayın kurulu makalenin değerlendirmeye alınıp alınmayacağına dair kararını yazara bildirir. Bu karar, yazının dergiye uygun bulunmaması ya da hakemlere gönderilme sürecinin başlaması şeklindedir. 

 5. Yazı hakemlere gönderildikten 1 ay sonra hakem değerlendirmeleri yazarlara iletilir. Bu değerlendirmeler yazının herhangi bir revizyon olmadan kabul edilmesi, minör veya majör revizyon talep edilmesi ya da reddedilmesi olabilir.

 6. Yazının revizyon alması durumunda yazarın gerekli revizyonu yapması için kendisine tanınan süre en fazla 3 haftadır. Revizyona giden yazıyı hakemin yeniden görüp görmemesi gerektiği hakemin kendi tercihidir ve bu tercih hakem raporunda yazara bildirilir.

Tanımlar

Madde 6: Bu yönergede geçen;

Dergi: ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi’ni,

Derginin Sahibi: Sosyoloji Mezunları Derneği adına Sosyoloji Mezunları Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı’nı,

Dergi Sekreteri: ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi’nin Sekreteri’ni,

Editör: ODİTORYUM Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi’nin Editörü’nü,

Editör Yardımcıları: Editör tarafından belirlenen kişileri,

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Derneğin Genel Sekreteri’ni, 

Dil Editörü: Derginin yayın yaptığı dillerde alanında uzman kişileri,

Dernek: Sosyoloji Mezunları Derneği’ni,

Hakem Kurulu: Yayın Kurulunca hakem olarak görevlendirilen kişi/kişiler,

Danışma Kurulu: Sosyal, beşeri ve idari bilimlere emek veren kişileri,

Yayın Kurulu: Çeşitli üniversitelerde görev yapan veya yapmış, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan kişiler

Sayı Editörü: Derginin yayınlanacak sayısının temasına uygun olarak Yayın Kurulu tarafından belirlenen kişi.

Araştırma makalesi: Bilimsel kurallara uygun şekilde yapılmış orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır.

Derleme makale: Bilimsel kurallara uygun şekilde yapılmış yeterli sayıda bilimsel yazıları tarayıp değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Eleştiri makalesi: Yayınlanmış bir veya birkaç akademik makaleyi veya kitabı veya raporu analiz edip eleştirel bir yorum getiren yazılardır.

Kitap tanıtımı: Bir kitabın şekil ve muhteva özellikleri, konuları işleyiş tarzı, yazılış amacına uygunluğu ve bunu gerçekleştirmedeki başarısının değerlendirildiği yazıdır.

Tam Metin Bildiri: Bilimsel bir konuda üretilmiş özgün düşünceleri kongre, sempozyum veya konferans gibi bir akademik etkinlikte sunulmuş veya sunulacak tam metinler. 

Deneme:  Yazarın herhangi bir konuda duygularını, düşüncelerini, fikirlerini ve görüşlerini okuyucuya aktarmak amacıyla yazdığı metinlerdir.

Biyografi: Bir kişinin yaşamını anlatmayı konu edinen yazılardır.

Çeviri: Bilimsel bir konuda yabancı dille yazılmış bir makalenin Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmesini konu edinen yazılardır.

Vaka sunumu: Ender olarak karşılaşılan ve dikkat çekiciliği olan sosyal, beşeri ve idari bilimleri ilgilendiren vakaların sunulduğu bilimsel yazılardır.

İkinci Bölüm

Görevler

Madde 7: Derginin işleyişini sağlayan kişi, kurullar ve görevleri;

Yayın Kurulu: 

 1. 11 kişiden oluşan Türkiye veya diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıylaöne çıkmış kişilerden oluşan Yayın Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 

 2. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, tür, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek hakemdeğerlendirmesine sunulmasını sağlar.

 3. Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

 4. Gerektiğinde tematik sayı çıkarılmasına karar verir ve gelecek sayıların temalarını belirler.

 5. Sayı editörünü seçer.

 6. Yayın Kurulu toplantıları yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yapılır. En az 3 kişiyle toplanabilir. Geçerli birmazeret belirtmeden art arda gelen iki toplantıya katılmayan üyenin Yayın Kurulu üyeliği derginin Yönetim Kurulunca gözden geçirilir.

 7. Görevden alınan, ayrılan veya üyeliği düşen kurul üyesinin yerine yeni üye atanabilir.

 8. Yayın Kurulu üyelik taleplerini derginin Yönetim Kurulu gözden geçirir ve uygun olup olmamasına karar verir.

Hakem Kurulu:

(1)  Yayın kurulu tarafından dergiye gönderilen yazıların içeriğine  göre belirlenir,

(2)  Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik, özgünlük ve dil/anlatım açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir. Bunun için hakem değerlendirme formunu kullanır.

(3)  Hakemlere gönderilen makalelerde makale sahiplerinin kimliği gizli tutulur.

(4)  Bir yazı dahil olduğu alanda öne çıkmış üç hakeme gönderilir. Hakemler yazıyı; içerik, özgünlük, dil anlatım ve bilimsel yeterlilik açısından inceleyerek en geç bir ay içinde düzeltme ve/veya ekleme yapılması gerekli alanları belirten raporlarını yazarlar. Yazı, hakemlerden en az ikisinin onayıyla yayıma uygun görülür.

Editör:

 1. Dergi Yönetim Kurulu tarafından 2 süre için görevlendirilir. Görev süresinin sonunda Dergi Yönetim Kurulu kararıyla görev süresi 1 yıl daha uzatılabilir.

 2. Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

 3. Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.

Editör Yardımcısı:

(1)  Yazıların değerlendirilmesi, yayınlanması ile teknik konularda ve yazıların takibinde Editöre yardımcı olur. 

(2)  Editörün çeşitli nedenlerle madde 3’te belirtilen görevlerini yerine getiremediği durumlarda editöre vekalet eder.

Sayı Editörleri:

(1)Temalı sayılarda, temaya göre yazının ön değerlendirmesini yaparlar.

(2)Temalı sayılarda hakem sürecinin takibini yapar ve kabul edilen yazıların yayına hazırlanmasını sağlarlar.

Dil Editörleri: Gönderilen yazıların Türkçe ve İngilizce dil bilgisi kurallarına uygunluğunu kontrol eder.

Dergi Sekreteri:

 1. Derginin çeşitli kurulları arasında koordinasyonu sağlayarak derginin tüm birimlerinin eşgüdümlü çalışmasına yardımcı olur.

 2. Dergi toplantılarına raportör olarak katılır; görüşülen konular ve alınan kararlarla ilgili toplantı tutanağı hazırlar.

 3. Derginin çeşitli platformlarda tanıtılması için içerik üretir.

 4. Dergi Sekreteri, editör ve/veya dergi Yönetim Kurulunun teklif ettiği isimler arasından Yayın Kurulu tarafından 2süre için seçilir.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Derginin yayınlanmasına dair yasal süreçleri takip eder.

Danışma Kurulu:

(1)  Sosyal ve beşeri bilimlere emek veren kişilerden oluşmaktadır.

(2)  Derginin bütün süreçleri hakkında danışmanlık yapar.

(3)  Derginin tanınırlığını artırır. 

(4)  Derginin uluslararası dizinlerde taranabilmesi için önerilerde bulunur.

Madde 8: Derginin yayın politikasına ilişkin Yayın Kurulu tarafından belirlenen değişiklikleri yapmaya Dergi Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 9: Bu yönerge Dergi Yönetim ve Danışma Kurulları tarafından kabul edildiği günden itibaren geçerlidir. Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Dergi Sahibi sorumludur.

bottom of page