top of page

Yayın Politikası

CV: Welcome

YAYIN POLİTİKASI

Oditoryum: Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal hakemli bir yayın olarak 2022 yılı itibariyle yılda 2 sayı şeklinde yayın hayatına başlamıştır. İlk sayısı tanıtım sayısıdır. Dergi elektronik ortamda çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Dergi açık erişimli olup, arşivine SOMDER’in web sayfasından ulaşılabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslerde taranmasına yönelik çalışma süreci devam etmektedir. Bununla birlikte, derneğin Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlı olarak ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmak koşuluyla basılı yayın yapma hakkını korur.

 

İçerik:

 

 1. Oditoryum: Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, araştırma-derleme-eleştiri makalelerini içermektedir.

 2. Oditoryum: Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, kitap-makale-rapor analizlerine dair yazıları içermektedir.

 3. Oditoryum: Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, kitap tanıtımı, tam metin bildiri, deneme, biyografi, vaka sunumu ve bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere yer verir.

 4. Yazarlar, sosyal, beşeri ve idari bilimlerin çeşitli alanlarında çalışma yapan/yapmakta olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, öğretim elemanları, bağımsız araştırmacılar, saha çalışanlarından oluşur. Öğrenim derecesi ve/veya unvanına bakılmaksızın ve akademik hiyerarşi gözetilmeksizin tüm yazarlara eşit fırsat sağlanır, yazıları yayınlanmak üzere değerlendirilir.

 5. Sosyal, beşeri ve idari bilimler alanlarında çalışma yapan öğrencilerin yazılarını göndermeleri ve yazılarının değerlendirmeye alınması teşvik edilir. Bu bağlamda öğrencilerin de sosyal bilim emekçisi olarak görülmeleri ve akademi içindeki tahakküm ilişkilerinden sıyrılmaları için kendilerine fırsat sunulması söz konusudur.

 6. Oditoryum: Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, tematik bir dergi olarak yayın hayatına başlamamakla birlikte ilk iki sayıdan sonra üçüncü sayıdan itibaren tematik olarak yayınlanabilecektir. Dergi, çeşitli dönemlerde özel sayılar çıkarma veya tematik olmayan sayı yayınlama hakkını kendinde tutmaktadır. Tematik yayınlandığı zamanlarda dergideki makalelerin %20’si, o sayı için belirlenen tema dışında, sosyal, beşeri ve idari bilimlerin herhangi bir alanından olabilir.

 

Derginin yayın kuralları;

 

 1. Oditoryum: Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki kere ve altı ayda bir Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanmaktadır.

 2. Oditoryum: Eleştirel Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal ve hakemli bir dergidir.

 3. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

 4. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların kaynakça dahil edilmeden en fazla yedi bin kelime olması gerekmektedir.

 5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar editör tarafından intihal denetimi programına yüklenir. Bu işlem sonrası benzerlik raporu oranı en fazla %20 olmalıdır. Kaynakça, benzerlik raporuna dahil edilmeyecektir.

 6. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen araştırma ve/veya vaka inceleme yazılarının etik kurul onayının veya gerekli kurum izninin yayın kurulunun talep etmesi halinde ek olarak gönderilmesi gereklidir.

 7. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve anahtar kelimeler, İngilizce makalelerde Türkçe öz ve anahtar kelimeler olmalıdır.

 8. Dergiye gönderilen yazıların bilimsel ve dil bakımından yeterli olma sorumluluğu sorumlu yazara aittir. Yazılar aynı zamanda Türkçe ve İngilizce dil editörleri tarafından da incelenecektir.

 9. Tezlerden veya bilimsel toplantı bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumlarının yazarlarca bildirilmesi ve metinde yer alması gerekmektedir.

 10. Yazarların kurumlarını, çalışma alanlarını ve iletişim bilgilerini içeren özgeçmişlerini dergiye göndermeleri beklenmektedir.

 11. Derginin tüm giderleri SOMDER tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için herhangi bir ücret alınmaz.

   

Dergiye gelen yazıların değerlendirme ve yayınlanma süreçleri;

 1. Dergiye gönderilen yazılar, editör kurulu ve yayın kurulunca değerlendirildikten sonra ve benzerlik raporu oranı uygun bulunursa çalışma konusunda uzman olan 3 hakem tarafından incelenmektedir.

 2. Her bir makale hakemler tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir.

 3. Yazı sisteme yüklendikten sonra 1 ay içerisinde editör kurulu ve yayın kurulu makalenin değerlendirmeye alınıp alınmayacağına dair kararını yazara bildirir. Bu karar, yazının dergiye uygun bulunmaması ya da hakemlere gönderilme sürecinin başlaması şeklindedir.

 4. Yazı hakemlere gönderildikten 1 ay sonra hakem değerlendirmeleri yazarlara iletilir. Bu değerlendirmeler yazının herhangi bir revizyon olmadan kabul edilmesi, minör veya majör revizyon talep edilmesi ya da reddedilmesi olabilir. Bu aşamada yazarların yazılarını geri çekme hakkı vardır.

 5. Yazının revizyon alması durumunda yazarın gerekli revizyonu yapması için kendisine tanınan süre en fazla 3haftadır. Revizyona giden yazıyı hakemin yeniden görüp görmemesi gerektiği hakemin kendi tercihidir ve bu tercih hakem raporunda yazara bildirilir.

 6. Yazarın yayımlanmayı kabul etmesi halinde yazının yayın hakları dergiye aktarılır. Yayın hakkı aktarımına ilişkin beyan formu (telif hakkı sözleşmesi) yazarlarca doldurulup dergiye iletilmelidir. Form matbu olarak derneğin web sayfasında bulunmaktadır.

CV: Welcome
bottom of page